PRIMARIA COMUNEI VIILE SATU MARE

Judetul Satu Mare

Atributii vice primar

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE VICEPRIMARULUI CONFORM REGULAMENTULUI de ORGANIZARE si FUNCTIONARE VIILE SATU MARE

Viceprimarul comunei Viile Satu Mare, este subordonat direct primarului comunei si indeplineste orice atributii deleaga primarul in sarcina acestuia, printre care si urmatoarele atributii;

(1).Indruma si supravegheaza activitatea paznicilor de noapte, conform angajamentelor contractuale;

2. Controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate.

3. Asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotaririi Consiliului local, unde este cazul.

4. Exercita controlul asupra activitatii din tirguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

5. Raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei;

6. Ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel pentru asigurarea igenizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari

7.Organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitia autoritatilor adminstratiei publice centrale rezultatele acestor evidente.

8. Indeplineste si alte atributii incredintate de catre primarul comunei Viile Satu Mare si de catre Consiliul local Viile Satu Mare , in conditiile legii.

Art.12 In ce priveste activitatea desfasurata pe linia padurilor comunale si a pasunilor comunale d-ul viceprimar va avea urmatoarele sarcini:

1. Asigura integritatea fondului forestier apartinând comunei, pe care-l are in administrare si gospodarirea durabila a padurilor din cuprinsul acestuia.

2. Asigura finantarea lucrarilor necesare in vederea gospodaririi rationale a fondului forestier al comunei si a desfasurarii normale a activitatii, in conditiile prevazute de lege.

3. Organizeaza si executa paza fondului forestier pe care il administreaza, impotriva taierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradarilor pasunatului, braconajului si altor fapte pagubitoare, precum si masurile de prevenire si de stingere a incendiilor de paduri, asigurând in acest sens dotarea tehnica necesara.

4. Organizeaza si executa in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate, lucrarile de regenerare si de reconstructie ecologica a padurilor, precum si cele de ingrijire a arboretelor tinere si de intretinere a semintisurilor si plantatiilor.

5. Asigura realizarea si urmarirea, prin sistem informational adecvat, a compozitiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice sau prin alte studii de specialitate.

6. Urmareste protejarea terenurilor din fondul forestier impotriva eroziunii si altor forme de degradare si asigura executia lucrarilor de corectare a torentilor din fondul forestier.

7. Asigura starea fitosanitara corespunzatoare a padurilor pe care le administreaza, organizând actiunile necesare pentru depozitarea, prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor; in acest sens poate inchiria aeronave utilitare, in scopul utilizarii lor pentru combaterea aviochimica, executarea aerofotogramelor.

8. Propune consiliului local spre aprobare pentru a pune in valoare masa lemnoasa care urmeaza a se recolta anual din padurile comunale, destinata agentilor economici si populatiei, in conformitate cu posibilitatea padurilor, stabilite prin amenajamente silvice.

9. Exercita controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a lemnului in padurile pe care le administreaza, pentru prevenirea prejudicierii semintisurilor si arborilor pe picior, degradarii solului, declasarii lemnului, precum si pentru prevenirea altor fapte asemanatoare si ia masuri pe baza legislatiei in vigoare, sanctionând abaterile constatate.

10. Asigura valorificarea, in conditii de eficienta economica, a masei lemnoase aprobate pentru recoltare din padurile comunale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

11. Executa in regie proprie sau prin agenti economici specializati in lucrari de exploatare a masei lemnoase din padurile comunale, in conditiile legii, in scopul gospodaririi regenerarii la timp a arboretelor si al evitarii declasarii lemnului.

12. Propune realizarea retelei de drumuri forestiere necesare accesibilizarii bazinelor forestiere, pentru exploatarea masei lemnoase, mai buna gospodarire a padurilor, a vânatului pentru turism, in conditiile legii.

13. Executa lucrari de construire, intretinere si reparatii ale drumurilor pe care le administreaza, in regie proprie sau prin agenti economici.

14. Administreaza si gospodareste arii protejate in conditiile legii.

15. Valorifica, in conditii de eficienta economica, produsele nelemnoase specifice fondului forestier – fructe de padure, ciuperci comestibile din flora spontana, plante medicinale, tehnice, aromatice si altele asemenea.

16. Asigura, potrivit legii, paza padurilor proprietate privata, la cererea proprietarilor, contra cost, pe baza de contracte.

17. Stabileste relatii in domeniul sau de activitate cu regii autonome, societati comerciale, precum si cu terte persoane juridice si fizice, române sau straine, pentru realizare in comun de activitati productive si de comercializare, pe baze contractuale, in conditiile economiei de piata, potrivit legii, cu aprobarea consiliului local.

18. Propune consiliului local politica de credite si a altor surse de finantare, de programare si executare a activitatii economico-financiare, intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, urmarirea si analiza executiei acestuia, precum si propune stabilirea destinatiei profitului, potrivit legii

19. Stabileste masurile necesare in vederea obtinerii de profit.

20. Initiaza si organizeaza actiuni de cooperare tehnico-economica si stiintifica cu agenti economici si cu firme din tara si din strainatate, in conditiile legii.

21. Urmareste aplicarea in domeniul silviculturii a rezultatelor cercetarilor stiintifice, in scopul modernizarii si perfectionarii gospodaririi padurilor.

22. Asigura desfasurarea corespunzatoare a activitatii de propaganda, ziaristica si publicitate, specifica sectorului silvic.

23. Supune spre aprobare cererile de lemn de foc si de lucru pentru nevoile populatiei in limitele stabilite de consiliul local, in conformitate cu Regulamentul de vânzare a masei lemnoase catre populatie.

24. Propune consiliului local realizarea de drumuri noi.

25. Tine evidenta suprafetelor pe trupuri de pasune, conform amenajarilor silvo-pastorale.

26. Stabileste lucrarile care trebuie efectuate in fiecare primavara din taxa de pasunat sau alte surse de finantare si le propune spre aprobare consiliului local.

27. Urmareste efectuarea lucrarilor contractate si tine evidenta mijloacelor fixe rezultate in urma acestor lucrari.

28. Emite autorizatiile de pasunat.

29. Stabileste indicatorii de UMV(unitati vita mare) pe fiecare trup de pasune.

30. Efectueaza activitatile de arhivare specifice conform prevederilor legale.