PRIMARIA COMUNEI VIILE SATU MARE

Judetul Satu Mare

Atributii secretar

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE SECRETARULUI CONFORM ROF VIILE SATU MARE

Art.13. Functie publica de conducere din cadrul Primariei Viile Satu Mare este aceea de secretar de comuna, care se afla in subordinea administrativa a primarului comunei Viile Satu Mare.

(1) Fiecare unitate administrativ-teritoriala are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul Comunei Viile Satu Mare este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice. Secretarul se bucura de stabilitate in functie.

(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.

(3) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul sau cu viceprimarul.

 (4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.

 (5) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

   a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si   hotararile consiliului local, 

   b) participa la sedintele consiliului local, 

   c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar precum si intre acestia si prefect;

   d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, 

   e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

   f) asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local,

   g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;

   h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, dupa caz.

(6) Secretarul comunei mai are si urmatoarele atributii:

1. Primeste si inregistreaza intreaga corespondenta adresata consiliului local;.  

 2. Prezinta primarului corespondenta, cererile, reclamatiile si sesizarile cetatenilor, urmareste solutionarea lor, atunci cand raspunsul nu a putut fi dat pe loc;

3. Organizeaza primirea cetatenilor in audienta, inregistreaza problemele cu care acestia se adreseaza celor care acorda audienta si urmareste solutionarea lor, atunci cand raspunsul nu a putut fi dat pe loc, primeste, inregistreaza, expediaza celor vizati raspunsuri si hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului si urmareste realizarea lor;

4. Tine evidenta resurselor umane din cadrul Consiliului Local Viile Satu Mare. Tine evidenta registrului special de evidenta a salariatiilor din cadrul Consiliului local Viile Satu Mare, a pontajelor si a concediilor.

5. Asigura, prin afisarea la sediul primariei si in alte locuri stabilite de conducere, hotarari ale consiliului local comunal, legi si hotarari ale guvernului sau acte cu caracter normativ, ori extrase din acestea care prezinta interes cetatenesc;

6. Elibereaza unele certificate sau adeverinte, cat si copii dupa actele oficiale, la cererea celor indreptatiti, pe loc sau in cel mai scurt timp posibil;

7. Asigura primirea, inregistrarea si urmareste solutionarea scrisorilor adresate de cetateni si comunica raspunsul;

8. Organizeaza activitatea de selectionare si pastrare a fondului arhivistic;

9. Raspunde de completarea si pastrarea registrelor agricole, intocmeste si transmite raportari statistice cu privire la datele ce fac obiectul registrului agricol;

10. Efectueaza verificari la gospodariile populatiei privind concordanta datelor inscrise in registre sau a celor declarate si existentul din teren;

11. Raspunde de asigurarea registrelor, a certificatelor de stare civila, a altor imprimate si materiale necesare activitatii de stare civila;

12. Pastreaza registrele cu acte de stare civila,

13. Intocmeste si trimite, la cerere, extrase pentru uzul autoritatilor publice dupa actele de stare civila;

14. Intocmeste acte de nastere, casatorie si deces si inscrie prin mentiune recunoasterea si stabilirea filiatiei, adoptia, divortul si schimbarea numelui sau prenumelui;

15. Intocmeste si trimite in termen comunicari de mentiuni la DGEP Satu Mare si alte consilii locale din tara,

16. Urmareste inaintarea registrelor de stare civila, dupa completare, in termen de 30 de zile, exemplarul II, la DGEP Satu Mare;

17. Inainteaza in termen buletinele statistice la Directia Judeteana de Statistica, inainteaza decadal la SPCLEP Paulesti buletinele decedatilor precum si extrasele pentru uzul organelor de stat de pe certificatele de nastere a nou nascutilor, in luna in curs.

18. Tine evidenta minorilor problema, a persoanelor handicapate care locuiesc pe raza comunei Viile Satu Mare si alte categorii de persoane ce necesita ocrotire;

19. Urmareste intocmirea rapoartelor si informarilor cu privire la activitatea de autoritate tutelara si stare civila;

20. Conlucreaza cu organele de politie in actiunile de identificare si ocrotire a minorilor parasiti, a celor ce practica vagabondajul si comit fapte antisociale si prezinta propuneri comisiei judetene pentru ocrotirea minorilor;

21. Verifica intocmirea dosarelor pentru acordarea de ajutoare sociale conform legii .

22. Pastreaza in conditii corespunzatoare arhiva ce priveste activitatea de stare civila si autoritate tutelara.

23. Asigura prin personal de executie elaborarea studiilor si proiectelor de urbanism, amenajarea teritoriului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare,

24. Urmareste realizarea investitiilor social-culturale si a lucrarilor publice, rezolvarea problemelor legate de activitatea energetica si electrificarea rurala;

25.  Analizeaza documentatiile prezentate, in vederea eliberarii autorizatiilor de constructii, conform competentei stabilite de Legea nr.50/1991, modificata si completata prin Legea nr.453 /2001.

26. Urmareste protectia mediului, echiparea tehnico-edilitara si circulatia de pe teritoriul administrativ al comunei,

27. Organizeaza prin personalul de executie desfasurarea licitatiilor publice pentru concesionarea terenurilor si a lucrarilor de constructii;

28. Asigura coordonarea activitatii serviciilor publice de gospodarie comunala si locativa,

29. Controleaza respectarea disciplinei in constructii, a respectarii documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului;

30. Urmareste contractarea si realizarea lucrarilor de investitii si reparatii precum si receptionarea pe teren a lucrarilor respective, prevazute in programul propriu, efectuarea oricaror lucrari de interes public cu cheltuiala bugetului local, sa se faca in limitele legale si respectand transparenta procedurii, respectarea proiectelor, aprobarea inainte de inceperea lucrarilor a acestor documentatii de catre Consiliul Local Viile Satu Mare.