PRIMARIA COMUNEI VIILE SATU MARE

Judetul Satu Mare

EVIDENTA PERSOANEI

Inregistrarea nasterii

 

Inregistrarea nasterii nou-nascutilor si a copiilor nascuti morti, nasteri care sau produs pe raza Comunei Viile Satu Mare.

Declarantul va depune urmatoarele acte:

        - certificatului medical constatator al nascutului viu;

        - copia xerox  a certificatului de casatorie al parintilor;

        - copie xerox a actelor de identitate a parintilor;

        -  timbru fiscal in valoare de 2 RON;

   In cazul nasterii copilului din afara casatoriei, inregistrarea nasterii se face in baza certificatului medical constatator al nascut viu, eliberat de unitatea sanitara in care a avut loc nasterea, certificatului de nastere al mamei copilului si a actului de identitate al acesteia.

  Inregistrarea copiilor nascuti morti se face in termen de 3 zile de la data nasterii.

   Când declaratia nasterii a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute de lege, dar inauntrul unui an de la data nasterii, inregistrarea nasterii se face cu aprobarea primarului, data pe declaratia scrisa in care se arata motivele pentru care s-a intârziat inregistrarea nasterii.

   Daca declaratia de inregistrare a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se intocmeste in baza hotarârii judecatoresti, definitive si irevocabile privind incuviintarea inregistrarii tardive a nasterii

 


Inregistrarea declaratiilor de casatorie.


- actul de identitate;
- certificatul de nastere in original si in copie xerox; daca posesorul certificatului are domiciliul legal in strainatate, acesta va prezenta si un extras din registrul nastere pentru uz oficial, eliberat de Primaria care are in pastrare actul de nastere al acestuia;
- certificatul medical prenuptial - valabil 14 zile de la data eliberarii cu mentiunea se poate casatori;
- certificatul de deces al sotului (daca este cazul);
- sentinta de divort originala si copie xerox legalizata, cu mentiunea ca aceasta a ramas definitiva si irevocabila (daca este cazul);
- copii xerox al actelor de identitate ale doi martori (persoane cu vârsta peste 18 ani), cetateni români cu domiciliul in România;
- proces-verbal incheiat de catre ofiterul starii civile si un interpret, in cazul in care unul dintre viitori soti este surdo-mut sau cetatean strain si nu vorbeste limba româna;
- incuviintarea primarului pentru incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrarii declaratiei de casatorie (in situatii justificate);
- aprobarea primarului pentru incheierea casatoriei in afara sediului special amenajat, in cazul persoanelor netransportabile sau a celor aflate in detentie;
- conditiile legale pentru minorul care a implinit vârsta de 16 ani: existenta unor motive temeinice; avizul medical; incuviintarea parintilor ori, dupa caz, a tutorelui, a persoanei sau a autoritatii care a fost abilitata sa exercite drepturile parintesti; autorizarea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului;
- timbre fiscale in valoare totala de 2 RON;
Oficierea casatoriilor se face la implinirea termenului de 10 zile prevazut de lege, de la data inregistrarii declaratiei de casatorie.

 


Inregistrarea deceselor care au loc pe raza Comunei Viile Satu Mare

 

Declarantul va depune urmatoarele acte:

- certificatul medical constatator al decesului;
- certificat de nastere;
- certificat casatorie (daca este cazul);
- actul de identitate al decedatului;
- actul de identitate al declarantului;
- timbru fiscal in valoare de 2 RON;

Termenul legal maxim de inregistrare a deceselor este de 3 zile de la data decesului si se face pe baza declaratiei verbale a membrilor familiei decedatului, in lipsa acestora, de catre colocatari sau vecini.
In cazul in care decesul nu a fost declarat si inregistrat in termenul legal de 3 zile, intocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.
Când decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si in cazul gasirii unui cadavru, declararea decesului se face in termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului.
In aceste cazuri este necesara si Dovada eliberata de politie sau de Parchet, din care sa rezulte ca una din aceste autoritati a fost sesizata despre deces.

 


Transcrieri certificate de nastere straine

 

Actele necesare:
• -certificatul de nastere original sau extrasul de nastere original - apostilat conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961, dupa caz;
• -traducerea certificatului de nastere strain in limba româna la un traducator autorizat din România si legalizarea traducerii la un notar public din România;
• -copie xerox a actului de identitate al parintelui care cere transcrierea certificatului de nastere strain;
• -copie xerox a certificatelor de nastere al parintilor;
• -Copie xerox a certificatului de casatorie al parintilor (daca acestia sunt casatoriti);
declaratie din partea parintelui care solicita transcriere certificatului
de nastere al copilului, in cazul in care parintii acestuia au domicilii
diferite;
-declaratie din partea titularului actului sau a reprezentantului legal,
ca nu mai exista un alt act transcris/reconstituit.
-in cazul in care parintele copilului nu se poate prezenta personal
depunerea actelor se poate face in baza unei procuri speciale de
reprezentare la Serviciul de Stare Civila Viile Satu Mare, data de catre parintele care a
avut domiciliul pe raza Comunei Viile Satu Mare, prin care persoana imputernicita
are dreptul sa ceara aprobarea transcrierii in actele de stare civila
române, a certificatului de nastere strain si sa obtina un certificat de
nastere românesc.
- timbru fiscal in valoare de 2 lei.

Procura se legalizeaza de:
-Notar public din România sau
-Misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din tara sau
-Notar public strain, dar in acest caz, procura se va supralegaliza prin
aplicarea apostilei, conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961.


Transcrieri certificate de casatorie straine

 

Actele necesare:
• -certificatul de casatorie original sau extrasul de casatorie original - apostilat conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961, dupa caz;
• -traducerea certificatului de casatorie strain in limba româna la un traducator autorizat din România si legalizarea traducerii la un notar public din România;
-fotocopii ale certificatelor de nastere si de casatorie, ale actului de
identitate sau pasaportului, dupa caz;
-declaratii notariale, din partea ambilor soti, daca sunt cetateni
români, sau numai a sotului cetatean român, cu privire la numele
purtat dupa casatorie, in situatia in care certificatul/extrasul de
casatorie, procurat din strainatate, nu se refera la numele sotilor
dupa casatorie;
-declaratie din partea titularului actului sau a reprezentantului legal,
ca nu mai exista un alt act transcris/reconstituit.
- timbru fiscal in valoare de 2 lei;

 

Transcrieri certificate de deces straine

 

Actele necesare:
• -certificatul de deces original sau extrasul de deces original - apostilat conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961, dupa caz;
• -traducerea certificatului de deces strain in limba româna la un traducator autorizat din România si legalizarea traducerii la un notar public din România;
• -copie xerox a certificatului de nastere românesc al decedatului;
• -certificatul de casatorie românesc, daca decedatul a fost casatorit ;
-declaratie din partea solicitantului ca nu mai exista un alt act
transcris/reconstituit.
- timbru fiscal in valoare de 2 lei ;

 

 

Inscrierea mentiunilor de schimbare a numelui si/sau prenumelui intervenite in stainatate


Cererea de inscriere a mentiunii se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul pe marginea caruia urmeaza sa se opereze mentiunea de schimbare a numelui si/sau a prenumelui, in nume propriu sau prin imputernicit cu procura speciala, si este insotita de urmatoarele documente:
 -documentul de schimbare a numelui si/sau a prenumelui, emis de autoritatile straine, in original si in fotocopie; apostilat conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 ;
- traducerea legalizata a documentului, in original si in fotocopie;
-fotocopia certificatului de nastere si/sau de casatorie al persoanei pentru care se solicita inscrierea mentiunii;
- fotocopia pasaportului emis de autoritatile române sau, dupa caz, straine, al persoanei reprezentate,
-timbru fiscal de 2 lei,

 

Procura se legalizeaza de:
-Notar public din România sau
-Misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din tara sau
-Notar public strain, dar in acest caz, procura se va supralegaliza prin
aplicarea apostilei, conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961.

 

Inscrierea mentiunilor privind inregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne

 

(1) Persoana al carei nume de familie sau prenume a fost inregistrat in actele de stare civila tradus in alta limba decât cea materna ori cu ortografia altei limbi poate cere inscrierea - prin mentiune pe marginea acestor acte - a numelui de familie ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne atât la rubricile privind titularul, cât si la cele referitoare la parintii sai.
(2) Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale de domiciliu ori direct la S.P.C.L.E.P. ori, dupa caz, la sediul primariei care are in pastrare actul de stare civila, insotit de urmatoarele documente:
· -certificatele de stare civila proprii, copii xerox ale acestora,
· -copie xerox a actului de identitate,
· -adeverinta eliberata de un traducator autorizat, din care sa rezulte
- ortografierea sau traducerea corecta a numelui sau prenumelui,
- consimtamântul sotului/sotiei cu privire la traducerea/ortografierea numelui si /sau a prenumelui,
- timbru fiscal de 2 lei.

 

Eliberarea la cerere a certificatelor de stare civila

 

Certificatul de nastere se elibereaza titularului actului de nastere, unuia din parinti, când se cere certificatul unui minor cu vârsta pâna la 14 ani sau reprezentantului legal in lipsa parintilor.

Certificatul de casatorie se poate elibera unuia dintre soti, sau la cerere, ambilor soti.
Pentru sotul supravietuitor sau in caz de divort, pentru motive intemeiate se pot elibera certificate de casatorie, cu mentiunile corespunzatoare.

Certificatul de deces se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite :
1. sotului supravietuitor,
2. descendentilor directi ai decedatului, când nu este sot supravietuitor,
3. parintilor decedatului, când acesta nu este casatorit sau nu are urmasi
4. fratilor, când decedatul nu mai are parinti, sot si copii.
5. descendentilor colaterali când nu sunt descendenti directi

Certificatele de stare civila se pot elibera si in baza unei procuri speciale, care se intocmeste si legalizeaza de un notar public din România sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate, atunci când titularul actului de stare civila, nu se poate deplasa personal sa solicite eliberarea certificatului sau are domiciliul (resedinta) in strainatate si nu poate veni in tara.

Procura se poate intocmi si de catre un notar public strain, dar aceasta trebuie sa fie supralegalizata ( Apostila ), conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961.

 

 » Publicatie de casatorie - DALNOKI ALEXANDRU si VARADI ELVIRA